fbpx

Forskning

Forskning dokumenterer effekten av Life Kinetik-trening

Flere vitenskapelige institutter har undersøkt effekten av Life Kinetik og her er et utvalg av verkene som er publisert:

Forbedret konnektivitet mellom ulike områder av hjernen, Universitetet i Heidelberg

Department of Neuroimaging, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University kunde i en studie 2014 under ledelse av Prof. Dr. Gabriele Ende, ved hjelp av MR-bilder (magnetisk resonanstomografi) utvetydig vise at Life Kinetik-trening forbedrer konnektiviteten mellom forskjellige områder i hjernen.

21 av 32 friske voksne fullførte minst 11 Life Kinetik-treningsøkter på 60 minutter over 13 uker.

Det kunne da vises at forbindelsene mellom hjerneregionene som er ansvarlige for å behandle visuell informasjon og de som forbereder og utfører bevegelser ble styrket (Figur c). Forbindelsen mellom frontale øyeregion og visuell cortex ble også forbedret (fig. F, fiolett). I tillegg ble forbindelsen mellom hjerneregionene som er ansvarlige for den auditive persepsjonsevnen og den motoriske koordinasjonsevnen (bilde d og e) styrket.

Strengthened connectivity after Life Kinetik training

I tillegg kunne en vekst illustreres i koblingen mellom områder involvert i utførelse av kognitive oppgaver som planlegging, utførelse og kontroll av bevegelser, og områder involvert i prosessering av arbeidsminne og feilhåndtering (figur b og f). Det viste seg også at Life Kinetik-treningen førte til en betydelig vekst i konnektivitet i områder som er ansvarlige for visuell-motorisk koordinasjon (bilde a, rød og cyan). Dette betyr at plastiske endringer i områder som er ansvarlige for motoriske ferdigheter er påvist.

Denne studien har altså viset at den gjennomførte Life Kinetik-treningen har styrket konnektiviteten mellom flere hjerneregioner.

Det kan vises at indre konnektivitet er en indikator på effektivitet og at den korrelerer positivt med kognitiv evne og intelligens.

Abstract: This study investigated the impact of “Life Kinetik” training on brain plasticity in terms of an increased functional connectivity during resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI). The training is an integrated multimodal training that combines motor and cognitive aspects and challenges the brain by introducing new and unfamiliar coordinative tasks. Twentyone subjects completed at least 11 one-hour-per-week “Life Kinetik” training sessions in 13 weeks as well as before and after rsfMRI scans. Additionally, 11 control subjects with 2 rs-fMRI scans were included. The CONN toolbox was used to conduct several seed-to-voxel analyses. We searched for functional connectivity increases between brain regions expected to be involved in the exercises. Connections to brain regions representing parts of the default mode network, such asmedial frontal cortex and posterior cingulate cortex, did not change. Significant connectivity alterations occurred between the visual cortex and parts of the superior parietal area (BA7). Premotor area and cingulate gyrus were also affected. We can conclude that the constant challenge of unfamiliar combinations of coordination tasks, combined with visual perception and working memory demands, seems to induce brain plasticity expressed in enhanced connectivity strength of brain regions due to coactivation.

Demirakca, T., Cardinale, V., Dehn, S., Ruf, M. & Ende, G. (2016). The exercising brain: Changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural Plast. 2016: 8240894.

Økt mental rotasjonsevne hos grunnskoleelever, Universitetet i Regensburg

Ved Institute of Sports Science, Universitetet i Regensburg, undersøkte Stefanie Pietsch, Caroline Böttcher og Petra Jansen effekten av Life Kinetik-trening på grunnskolebarns mentale rotasjonsevne ved hjelp av kognitive og motoriske koordinative oppgaver.

Studien involverte 44 barn i grunnskolealder. Eksperimentgruppen trente Life Kinetik to ganger i uken i 5 uker, mens kontrollgruppen deltok i normal planlagt fysisk aktivitet i samme grad og over samme tidsperiode.

Begge gruppene utførte en mental rotasjonsoppgave før og etter treningsperioden.

Eksperimentgruppen viste en signifikant økning i mental rotasjonsevne sammenlignet med kontrollgruppen.

Abstract: The long-term physical activity in specific sport activities can change the quality of mental rotation performance. This study investigates the influence of Life Kinetik—a motion program with tasks of cognition and motor coordination—on mental rotation performance of 44 primary school–aged children. While the experimental group received Life Kinetik lessons twice a week for 5 weeks, the control group took part in regular physical education classes for the same period of time. Both groups performed a mental rotation task before and after the intervention. The experimental group showed a significant increase in mental rotation ability than the control group.

Pietsch S., Böttcher C., Jansen P. (2017). Cognitive Motor Coordination Training Improves Mental Rotation Performance in Primary School‐Aged Children. Mind Brain and Education. October 2017. Wiley Online library: https://doi.org/10.1111/mbe.12154

Oppfattelsesevne ved alvorlige lærevansker, Universitetet i Köln

Institutt for spesialpedagogikk og rehabilitering ved Universitetet i Köln, Prof. Dr. Matthias Grünke, undersøkte om oppmerksomhet og flytende intelligens hos jenter og gutter med alvorlige lærevansker kan påvirkes positivt ved hjelp av systematisk motorisk trening.

De undersøkte en gruppe på 35 elever mellom 9 og 12 år med alvorlige lærevansker og om deres evne til oppmerksomhet og flytende intelligens kunne økes gjennom Life Kinetik-trening (flytende intelligens er evnen til å løse nye problemer og tilpasse seg nye situasjoner) ).

Ved hjelp av Brickenkamps oppmerksomhetsbelastningstest kunne det med stor sikkerhet påvises at oppmerksomhetsverdiene for deltakerne i forsøksgruppen økte med 6 %, samtidig som kontrollgruppen ble dårligere.

Begge gruppene gjennomførte i 5 uker, tre ganger i uken en 25 minutters trening bestående av for forsøksgruppen Life Kinetik-trening og kontrollgruppen uspesifisert idrett i form av bevegelse/lek.

Spesielt bemerkelsesverdige resultater ble målt i Oswald og Roths «taleforbindelsestest», der det kunne vises med en styrke på 0,69 at Life Kinetik-trening økte intelligensdata med 12,2 %. Dette var mer enn tre ganger høyere enn resultatet for kontrollgruppen. Etter kun 5 uker ble intelligensdata i forsøksgruppen målt med en middelverdi på 87, som er innenfor normalområdet. Med 78 hadde det tidligere vært godt under gjennomsnittet. Medlemmene av forskerteamet ble overrasket over den svært høye effektstyrken.

Prof. Dr. Matthias Grünke: – «Slike høye verdier er uvanlige i forbindelse med trening av oppmerksomhet eller flytende intelligens og blir normalt ikke observert.»

Abstract: The effects of Life Kinetik training on the attention ability and fluid intelligence of children with severe learning problems. A number of studies have shown that coordination abilities are associated with cognitive performance skills in children. The purpose of our study was to investigate the question whether attention and fluid intelligence of girls and boys with severe learning problems can be positively influenced by a systematic motor training. Based on a randomized control group design, 19 special needs students received a special coordination training (Life Kinetik), while 15 control children participated in unspecific activity games. The experimental group showed a significant advantage over the alternative training group. The relevance of these findings is discussed in light of emerging research questions.

Grünke, M. (2011). Die Effekte des Life Kinetik®-Trainings auf die Aufmerksamkeits- und die Fluide Intelligenzleistung von Kindern mit gravierenden Lernproblemen. Heilpädagogische Forschung, Band 37, Heft 1, 2-12.

Interessante studier og arbeider

Flere institusjoner og skoler har undersøkt effekten av Life Kinetik og her er et utvalg av disse studiene og arbeidene (upublisert, men delvis tilgjengelig):

Forbedret korttidshukommelse hos personer med demens, Carolin Wegmann, ungdomsforsker

Carolin Wegmann gjennomførte, som et bidrag til den regionale konkurransen Ungdom Forsker Münster Hiltrup 2018, en «Studie av endring i hukommelsesevne i korttidshukommelse hos personer med en degenerativ form for demens, gjennom en målrettet kombinasjon av kognitive og koordinative oppgaver» .

Hun undersøkte om korttidshukommelsen til eldre som lider av en degenerativ form for demens kan forbedres gjennom en målrettet kombinasjon av koordinative og kognitive oppgaver.

Forsøksgruppen og kontrollgruppen besto hver av 5 eldre hvis degenerative sykdom allerede hadde ført til mild demens. I løpet av en 4-ukers periode gjennomførte hun to 30-minutters treningsøkter per uke med forsøksgruppen.

Før- og ettertesten ble utført med en egenutviklet Symbol/Tall-test som kun måler minnekapasiteten i korttidshukommelsen.

Resultatene viste at forsøksgruppen forbedret seg med 34 % i Symboltesten og 10 % i Talltesten. Minneevnen i kontrollgruppen gikk derimot ned med -9 % i Symboltesten og -22,7 % i Talltesten. Samlet sett ble forsøksgruppen forbedret med 22 % mens kontrollgruppen gikk ned med 15,8 %.

Carolin Wegmann konkluderer med at testresultatene tyder på at øvelsene gjorde det hun teoretisk antok, men er samtidig tydelig på at 10 personer er svært få deltakere der en varierende dagsform også kan bidra til å forvrenge testresultatene. Hennes forslag til videre studier inkluderer å øke antall studiedeltakere og forlenge treningsperioden.

Studien er tilgjengelig i svensk oversettelse på forespørsel.

Life Kinetik som treningsmetode for å øke politiets konsentrasjonsevne og ytelse, Baden-Württemberg politiakademi

I sin bacheloroppgave 2017 undersøkte politimester Daniel Markus, ved Politihøgskolen i Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, om Life Kinetik som treningsmetode kunne øke politiets konsentrasjonsevne og ytelse.

Forsøksgruppen og kontrollgruppen besto hver av 12 mannlige politistudenter. Gjennomsnittsalderen på tidspunktet for ettertesten var henholdsvis 24,6 og 26,1 år. Eksperimentgruppen utførte åtte Life Kinetik-treningsøkter på 60 minutter hver over en periode på 9 uker.

Før- og ettertestene var identiske og besto av en skyteprøve delt inn i tre runder og en oppmerksomhetsbelastningstest som ble utført mellom skyterundene.

Forsøksgruppen forbedret seg i ettertesten på alle områder som ble analysert og mer enn kontrollgruppen. De gjennomførte skyteprøven i ettertesten på kortere tid og reduserte samtidig feilprosenten. Forsøksgruppen utførte også oppmerksomhetsbelastningstesten mange ganger bedre i ettertesten enn i førtesten.

I tillegg resulterte treningen i at forsøkspersonene kunne bytte mye raskere fra en oppgave (skyteprøven) til neste oppgave (oppmerksomhetsbelastningstesten) og tilbake.

Daniel Markus konkluderer med at det er Life Kinetik-treningen som har ført til at forsøkspersonene har oppnådd en forbedring i beslutningshastighet og beslutningskvalitet, samt i persepsjon og handlingshastighet.

Bachelorarbeidet er meget grundig dokumentert og spesielt interessant for opplæringsenheter i politi og militær. Arbeidet er tilgjengelig i svensk oversettelse på forespørsel.

Kognitiv evne hos grunnskoleelever, Universitetet i Augsburg

Christian Haas ved Universitetet i Augsburg fullførte en tre ukers treningsperiode med 20 av 42 studenter i alderen 9 til 10 år. Hver av de 11 Life Kinetik-treningene var på mellom 15 og 45 minutter (Haas 2011).

Han undersøkte effektene av hvordan Life Kinetik-trening påvirket elevenes kognitive evner på grunnlag av to standard matematiske tester (Bayern 2005 og 2006). Det viste seg at Life Kinetik-gruppen forbedret seg med 44,7 % og dermed nesten tre ganger mer enn kontrollgruppen (15,3 %).

I underavsnittene «Bruk av matematiske ferdigheter og evner i komplekse sammenhenger» og «Kombinering av aktiviteter og prosesser» oppnådde Life Kinetik-gruppen et resultat godt over gjennomsnittet.

Det er spesielt bemerkelsesverdig at begge gruppene i førtesten hadde vært langt under gjennomsnittet sammenlignet med det bayerske gjennomsnittet (henholdsvis -17,8 % og -19,4 %), men i ettertesten var Life Kinetik-gruppen klart bedre enn gjennomsnittet (9,8)% ), mens resultatene til kontrollgruppen fortsatt var under gjennomsnittet (-13,8 %).

Balanseevne og koordinasjon, Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg

Universitetet i Bundeswehr i München-Neubiberg, under ledelse av prof. Dr. Günther Penka, kontrollerte ved hjelp av standardiserte måleprosedyrer (TDS-System og Posturomed) effekten av Life Kinetik-trening på balanse, øye-hånd og øye-ben-koordinasjon hos 30 forsøkspersoner, hovedsakelig idrettselever (Penka, 2009).

Det viste seg at forsøkspersonene forbedret balanseevnen i stående stilling med gjennomsnittlig 145 %. De forbedret øye-bein- og øye-hånd-koordinasjonsevnen med mellom 8,4 % og 11,3 %. Forbedringen var tydeligere i mer komplekse oppgaver.

Kortisolutskillelse og reduksjon av feilrate hos unge golfere

I et pilotprosjekt undersøkte prof. Dr. Wienecke og hans team ved Saluto – Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, Halle / Tyskland, effekten av Life Kinetik-trening hos 14 unge golfere i alderen 12-17 år i stressende situasjoner (Wienecke, 2010).

Resultatene er bestemt ved bruk av kortisolmålinger med «Flussstein» testprosedyre utviklet spesielt for disse målingene. Selv om antallet forsøkspersoner ikke var tilstrekkelig til å oppfylle strenge vitenskapelige kriterier, er resultatene til prof. Dr. Wienecke og hans team svært interessante.

Han kunne vise at nedgangen i feilraten etter en tremåneders periode med Life Kinetik-trening på 60 minutter per uke var mer enn dobbelt så høy som nedgangen i sammenligningsgruppen (51,75 % mot 23,75 %).

Kortisolnivåer ble målt i løpet av to konkurransedager, før og etter perioden med Life Kinetik-trening, og deretter i begynnelsen, under og på slutten av konkurransedagen. Det viste seg at kortisolutskillelsen under konkurransen gikk ned med opptil 39 %.

Håndballspillernes spilletaktiske kapasitet, tyske Sportsuniversitetet i Köln

Pascal Gras, en idrettsviter ved det tyske Sportsuniversitetet i Köln, undersøkte innenfor rammen av sin diplomoppgave om Life Kinetik-trening kunne forbedre den spilletaktiske kapasiteten til håndballspillere (Gras (2011).

Fra en gruppe på 14 håndballspillere fra 3. liga, som var valgt posisjonsbestemt som par, ble 7 av dem trent i 6 uker totalt tolv ganger, hvor hver trening var på 60 minutter.

Ved å bruke en videotestprosedyre og interaktivt stemmesystem fant han at Life Kinetik-gruppen hadde forbedret beslutningskvaliteten betydelig (med 4,8 % og nøyaktig dobbelt så mye som kontrollgruppen). Spesielt i beslutningshastighet forbedret spillerne fra Life Kinetik-gruppen seg betydelig (med 31,4 % og dermed nesten tre ganger så mye som kontrollgruppen).

Motoriske og kognitive evner hos barn

I en annen studie undersøkte lærerstudent Florian Feltes, som en del av sitt andre statlige gradsprosjekt ved Senter for skolens praktiske lærerutdanning (ZfsL) i Vettweiß, effekten av Life Kinetik på motoriske og kognitive evner hos barn mellom 11 og 12 år i 2011 med hjelp av kroppskoordinasjonstester for barn (KTK) av Kiphard og Schilling og testsystemer for skoler og pedagogiske råd (PSB-R 6-13) etter Horn (Feltes, 2011).

Ved denne anledningen testet han tilpasningsevne, koblings-, rytme-, balanse- og transformasjonsevner i koordinative områder, samt de kognitive primærfaktorene rompersepsjon, aritmetisk-matematisk evne, hukommelseskapasitet, logisk slutningsevne, verbal evne og evnen til å forstå riktig og tolke verbale relasjoner. .

27 av 53 barn fullførte en 4-minutters oppvarming og deretter en 5-minutters Life Kinetik-trening i 4 uker, alle skoledagene.

Det kunne vises at den kognitive evnen, justert for effekten av repetisjon (1,1%), økte veldig kraftig (med 15,3%) og at den motoriske ytelsen (motorisk kvotient MQ), også justert for effekten av repetisjon (1,8%) , økte betydelig, med 16,6 %. Det er svært bemerkelsesverdig at økningen i konsentrasjonsfaktoren var ca. 77,1 %.

Florian Feltes: -«Fremfor alt hadde svakere elever uforholdsmessig mye utbytte av Life Kinetik-trening.»

Jürgen Klopp om Life Kinetik og forskning

Selvfølgelig vil vitenskapen fortsette å utforske effekten av Life Kinetik. Disse resultatene er viktige og nødvendige, men ikke for alle:

Da Horst Lutz hadde sin første samtale med Jürgen Klopp (2008), daværende hovedtrener for Borussia Dortmund, var det ingen vitenskapelige studier og da Horst informerte ham om dette, svarte han:

”Jeg trenger dem ikke! Når jeg ser konseptet og de utmerkede metodene er det helt logisk at dette aldri kan skade, men bare bidra.

Hvor mye vi får ut av det, vil vi se, men dette er sikkert: vi kommer til å ha mye moro, og dette alene er allerede bra!»

Jürgen Klopp

Trener Liverpool FC

Les mer om Life Kinetik for:

Helse, velvære & livskvalitet
Eldre
Idrett
Skole

For ytterligere lesing om forskning og annen relatert litteratur, se: