fbpx

Forskning

Forskning dokumenterar effekten av Life Kinetik-träning

Flera vetenskapliga institutioner har undersökt effekterna av Life Kinetik och här följer ett urval av de arbeten som publicerats:

Förbättrad konnektivitet mellan olika områden i hjärnan, Universitetet i Heidelberg

Department of Neuroimaging, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University kunde i en studie 2014 under ledning av Prof. Dr. Gabriele Ende, med hjälp av MRT-bilder (magnetisk resonanstomografi) entydig påvisa att Life Kinetik-träning förbättrar konnektiviteten mellan olika områden i hjärnan.

21 av 32 friska vuxna personer genomförde under 13 veckor minst 11 stycken Life Kinetik träningspass på 60 minuter.

Det kunde därefter påvisas att förbindelserna mellan hjärnregionerna ansvariga för processering av visuell information och de som förbereder och utför rörelser stärktes (bild c). Även konnektiviteten mellan den frontala ögonregionen och visuell cortex förbättrades (bild f, violett). Dessutom stärktes förbindelsen mellan hjärnregionerna ansvariga för den auditiva varseblivningsförmågan och den motoriska koordinationsförmågan (bilder d och e).

Strengthened connectivity after Life Kinetik training

I tillägg kunde en tillväxt åskådliggöras i förbindelsen mellan områden involverade i utförandet av kognitiva uppgifter som planering, utförande och kontroll av rörelser, och områden delaktiga i processering av arbetsminne och felbehandling (bilder b och f). Det visade sig också att Life Kinetik-träningen ledde till en signifikant tillväxt i konnektivitet i områden ansvariga för den visuell-motoriska koordinationen (bild a, röd och cyan). Detta betyder att plastiska förändringar i områden ansvariga för motorik har påvisats.

Med den här studien har det således påvisats att den genomförda Life Kinetik-träningen har stärkt konnektiviteten mellan flera hjärnregioner.

Det kunde visas till att intrinsisk konnektivitet är en indikator för effektivitet och att den korrelerar positivt med kognitiv förmåga och intelligens.

Abstract: This study investigated the impact of “Life Kinetik” training on brain plasticity in terms of an increased functional connectivity during resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI). The training is an integrated multimodal training that combines motor and cognitive aspects and challenges the brain by introducing new and unfamiliar coordinative tasks. Twentyone subjects completed at least 11 one-hour-per-week “Life Kinetik” training sessions in 13 weeks as well as before and after rsfMRI scans. Additionally, 11 control subjects with 2 rs-fMRI scans were included. The CONN toolbox was used to conduct several seed-to-voxel analyses. We searched for functional connectivity increases between brain regions expected to be involved in the exercises. Connections to brain regions representing parts of the default mode network, such asmedial frontal cortex and posterior cingulate cortex, did not change. Significant connectivity alterations occurred between the visual cortex and parts of the superior parietal area (BA7). Premotor area and cingulate gyrus were also affected. We can conclude that the constant challenge of unfamiliar combinations of coordination tasks, combined with visual perception and working memory demands, seems to induce brain plasticity expressed in enhanced connectivity strength of brain regions due to coactivation.

Demirakca, T., Cardinale, V., Dehn, S., Ruf, M. & Ende, G. (2016). The exercising brain: Changes in functional connectivity induced by an integrated multimodal cognitive and whole-body coordination training. Neural Plast. 2016: 8240894.

Ökad mental rotationsförmåga hos grundskoleelever, Universitetet i Regensburg

Vid Institute of Sport Science, Universitetet i Regensburg, undersökte Stefanie Pietsch, Caroline Böttcher och Petra Jansen, påverkan av Life Kinetik-träning på grundskolebarns mentala rotationsförmåga med hjälp av kognitiva och motoriskt koordinativa uppgifter.

I studien deltog 44 barn i grundskoleåldern. Försöksgruppen tränade Life Kinetik två gånger i veckan under 5 veckor, medan kontrollgruppen deltog i normal schemalagd fysisk aktivitet i samma omfattning och över samma tidsperiod.

Båda grupperna utförde en mental rotationsuppgift före och efter träningsperioden.

Försöksgruppen visade en signifikant ökning i mental rotationsförmåga jämfört med kontrollgruppen.

Abstract: The long-term physical activity in specific sport activities can change the quality of mental rotation performance. This study investigates the influence of Life Kinetik—a motion program with tasks of cognition and motor coordination—on mental rotation performance of 44 primary school–aged children. While the experimental group received Life Kinetik lessons twice a week for 5 weeks, the control group took part in regular physical education classes for the same period of time. Both groups performed a mental rotation task before and after the intervention. The experimental group showed a significant increase in mental rotation ability than the control group.

Pietsch S., Böttcher C., Jansen P. (2017). Cognitive Motor Coordination Training Improves Mental Rotation Performance in Primary School‐Aged Children. Mind Brain and Education. October 2017. Wiley Online library: https://doi.org/10.1111/mbe.12154

Uppmärksamhetsförmåga vid svåra inlärningsproblem, Universitetet i Köln

Department of Special education & Rehabilitation vid Universitetet i Köln, Prof. Dr. Matthias Grünke, undersökte om uppmärksamhet och flytande intelligens hos flickor och pojkar med svåra inlärningsproblem kan påverkas positivt med hjälp av systematisk motorisk träning.

De undersökte en grupp på 35 elever i en ålder mellan 9 och 12 år med svåra inlärningsproblem och om deras uppmärksamhetsförmåga och flytande intelligens kunde ökas genom Life Kinetik-träning (flytande intelligens är förmågan att lösa nya problem och att anpassa sig till nya situationer).

Med hjälp av Brickenkamps uppmärksamhets-belastningstest kunde det med stor säkerhet påvisas att uppmärksamhetsvärdena för deltagarna i försöksgruppen ökade med 6%, samtidigt som kontrollgruppen försämrades.

Båda grupperna genomförde under 5 veckor, tre gånger i veckan en 25 minuters träning bestående av för försöksgruppen Life Kinetik-träning och kontrollgruppen ospecificerad idrott i form av rörelse/spel.

Särskilt anmärkningsvärda resultat uppmättes vid Oswald och Roths ”tal-förbindelse test”, där det kunde visas med en effektstyrka på 0,69 att Life Kinetik-träning ökade intelligens-data med 12,2%. Detta var mer än tre gånger högre än resultatet för kontrollgruppen. Efter bara 5 veckor uppmättes intelligens-data i försöksgruppen med ett medelvärde på 87, vilket är inom normal-området. Med 78 hade det tidigare varit långt under genomsnittet. Medlemmarna i forskningsteamet var förbluffade över den mycket höga effektstyrkan.

Prof. Dr. Matthias Grünke: -”Så här höga värden är ovanliga i samband med träning av uppmärksamhet eller flytande intelligens och observeras normalt sett inte.”

Abstract: The effects of Life Kinetik training on the attention ability and fluid intelligence of children with severe learning problems. A number of studies have shown that coordination abilities are associated with cognitive performance skills in children. The purpose of our study was to investigate the question whether attention and fluid intelligence of girls and boys with severe learning problems can be positively influenced by a systematic motor training. Based on a randomized control group design, 19 special needs students received a special coordination training (Life Kinetik), while 15 control children participated in unspecific activity games. The experimental group showed a significant advantage over the alternative training group. The relevance of these findings is discussed in light of emerging research questions.

Grünke, M. (2011). Die Effekte des Life Kinetik®-Trainings auf die Aufmerksamkeits- und die Fluide Intelligenzleistung von Kindern mit gravierenden Lernproblemen. Heilpädagogische Forschung, Band 37, Heft 1, 2-12.

Intressanta studier och arbeten

Flera institutioner och skolor har undersökt effekterna av Life Kinetik och här följer ett urval av dessa studier och arbeten (opublicerade, men delvis tillgängliga):

Förbättrat korttidsminne hos personer med demens, Carolin Wegmann, Ungdom Forskar

Carolin Wegmann genomförde, som ett bidrag till den regionala tävlingen Ungdom Forskar Münster Hiltrup 2018, en ”Studie av förändringen i minnesförmågan i korttidsminnet hos personer med en degenerativ form av demens, genom en målriktad kombination av kognitiva och koordinativa uppgifter”.

Hon undersökte om korttidsminnet hos seniorer som lider av en degenerativ form av demens kan förbättras genom en riktad kombination av koordinativa och kognitiva uppgifter.

Försöksgruppen respektive kontrollgruppen bestod av vardera 5 seniorer vars degenerativa sjukdom redan hade lett till mild demens. Under en 4-veckorsperiod genomförde hon två 30-minuters träningspass per vecka med försöksgruppen. 

För- och eftertesten utfördes med ett egenutvecklat Symbol/Siffertest som enbart mäter minnesförmågan i korttidsminnet.

Resultaten visade att försöksgruppen förbättrade sig med 34% i Symboltestet och 10% i Siffertestet. Minnesförmågan i kontrollgruppen minskade däremot med -9% i Symboltestet och -22,7% i Siffertestet. Totalt sett förbättrade sig försöksgruppen med 22% medan kontrollgruppen minskade med 15,8%.

Carolin Wegmann sammanfattar med att testresultaten tyder på att övningarna gjorde vad hon teoretiskt antagit, men är samtidigt tydlig på att 10 personer är mycket få deltagare där en varierande dagsform dessutom kan bidra till att snedvrida testresultaten. Hennes förslag till vidare studier innehåller bland annat att utöka antalet studiedeltagare och förlänga träningsperioden.

Studien finns tillgänglig i svensk översättning mot förfrågan.

Life Kinetik som träningsmetod för att öka polisens koncentrations- och prestationsförmåga, Polishögskolan i Baden-Württemberg

Polizeihauptmeister Daniel Markus, vid Polishögskolan i Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, undersökte under sitt bachelorarbete 2017 om Life Kinetik som träningsmetod kunde öka polisens koncentrations- och prestationsförmåga.

Försöksgruppen och kontrollgruppen bestod av vardera 12 manliga polisstudenter. Genomsnittsåldern vid tidpunkten för eftertestet var 24,6 respektive 26,1 år. Försöksgruppen genomförde åtta Life Kinetik-träningspass på vardera 60 minuter under en period på 9 veckor.

För- och eftertesten var identiska och bestod av ett skjutprov uppdelat i tre omgångar och ett uppmärksamhets-belastningstest som genomfördes mellan skjutomgångarna.

Försöksgruppen förbättrade sig i eftertestet inom alla områden som analyserades och mer än kontrollgruppen. De genomförde skjutprovet i eftertestet på kortare tid och reducerade samtidigt sin felfrekvens. Försöksgruppen genomförde också uppmärksamhets-belastningstestet många gånger bättre i eftertestet än i förtestet.

Dessutom resulterade träningen i att försökspersonerna kunde byta mycket snabbare från en uppgift (skjutprovet) till nästa uppgift (uppmärksamhets-belastningstestet) och tillbaka.

Daniel Markus konkluderar med att det är Life Kinetik-träningen som har medfört att försökspersonerna uppnått en förbättring i beslutshastighet och beslutskvalitet samt i uppfattnings- och handlingshastighet.

Bachelorarbetet är mycket grundligt dokumenterat och speciellt intressant för utbildningsenheter inom polis och militär. Arbetet finns tillgängligt i svensk översättning mot förfrågan.

Kognitiv förmåga hos grundskoleelever, Universitetet i Augsburg

Christian Haas vid universitetet i Augsburg genomförde en tre veckor lång träningsperiod med 20 av 42 elever i en ålder mellan 9 och 10 år. Vardera av de 11 Life Kinetik-träningspassen var på mellan 15 och 45 minuter (Haas 2011).

Han undersökte effekterna av hur Life Kinetik-träning påverkade den kognitiva förmågan hos eleverna på grundval av två matematiska standardtest (Bayern 2005 och 2006). Det visade sig att Life Kinetik-gruppen förbättrade sig med 44,7% och därmed nästan tre gånger mer än kontrollgruppen (15,3%).

Vid delmomenten ”Använda matematiska färdigheter och förmågor i komplexa sammanhang” och ”Kombination av verksamhet och processer” uppnådde Life Kinetik-gruppen ett resultat högt över genomsnittet.

Extra anmärkningsvärt är att i förtestet hade båda grupperna varit långt under genomsnittet i jämförelse med Bayern-genomsnittet (-17,8% respektive -19,4%), men i eftertestet var Life Kinetik-gruppen klart bättre än genomsnitt (9,8%), medan kontrollgruppens resultat fortfarande var under genomsnittet (-13,8%).

Balansförmåga och koordination, Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg

Universität der Bundeswehr i München-Neubiberg, under ledning av Prof. Dr Günther Penka kontrollerade med hjälp av standardiserade mät-förfaranden (TDS-System och Posturomed) effekterna av Life Kinetik-träning på balansförmågan, öga-hand- och öga-ben-koordination på 30 testpersoner, främst idrottsstudenter (Penka, 2009).

Det visade sig att försökspersonerna förbättrade sin balansförmåga i stående position med i genomsnitt 145%. De förbättrade sin koordinationsförmåga öga-ben och öga-hand med mellan 8,4% och 11,3%. Förbättringen var tydligare vid mer komplexa uppgifter.

Kortisolutsöndring och minskning av felprocent hos unga golfspelare

I ett pilotprojekt undersökte Prof. Dr Wienecke och hans team vid Saluto – Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, Halle/Tyskland, effekten av Life Kinetik-träning hos 14 unga golfspelare i åldern 12-17 år i stressande situationer (Wienecke, 2010). 

Resultaten har fastställts med hjälp av kortisolmätningar med det speciellt för dessa mätningar utvecklade ”Flussstein”-testförfarandet. Även om antalet försökspersoner inte var tillräckligt för att möta stränga vetenskapliga kriterier, är resultaten av Prof. Dr Wienecke och hans team mycket intressanta.

Han kunde visa att minskningen i felprocent efter en tremånadersperiod med Life Kinetik-träning på 60 minuter per vecka, var mer än dubbelt så hög som minskningen hos jämförelsegruppen (51,75% jämfört med 23,75%).

Kortisolnivåerna mättes under två tävlingsdagar, före och efter perioden med Life Kinetik-träningen, och då i början, under och i slutet av tävlingsdagen. Det visade sig att kortisolutsöndringen under tävlingen minskade med upp till 39%.

Handbollsspelares speltaktiska kapacitet, tyska Sportuniversitetet i Köln

Pascal Gras, idrottsvetare vid det tyska Sportuniversitet i Köln, utforskade inom ramen för sitt diplomarbete om Life Kinetik-träning kunde förbättra handbollsspelares speltaktiska kapacitet (Gras (2011).

Ur en grupp på 14 handbollsspelare från 3:e ligan, som hade valts positions-specifikt som par, tränades 7 av dem under 6 veckor totalt tolv gånger, där varje träningspass var 60 minuter.

Med hjälp av ett videotestförfarande och interaktivt röstsystem, konstaterade han att Life Kinetik-gruppen hade förbättrat sig avsevärt i beslutskvalitet (med 4,8% och med exakt dubbelt så mycket som kontrollgruppen). Speciellt i beslutshastighet förbättrade sig spelarna ur Life Kinetik-gruppen kraftigt (med 31,4% och därmed nästan tre gånger så mycket som kontrollgruppen).

Motoriska och kognitiva förmågor hos barn

I en annan studie undersökte lärarstudenten Florian Feltes 2011 inom ramen för sitt andra statliga examensarbete vid ”Centrum för skolans praktiska lärarutbildning” (ZfsL) i Vettweiß, effekterna av Life Kinetik på motoriska och kognitiva förmågor hos barn i åldern mellan 11 och 12 år med hjälp av kroppssamordningtest för barn KTK av Kiphard och Schilling och testsystem för skolor och pedagogiska råd PSB-R 6-13 efter Horn (Feltes, 2011) .

Vid detta tillfälle testade han, anpassnings-, kopplings-, rytm-, balans- och omvandlingsförmågor inom koordinativa områden, samt de kognitiva primärfaktorerna rumsuppfattning, aritmetisk-matematisk förmåga, minneskapacitet, logisk slutledningsförmåga, verbal förmåga och förmågan att korrekt förstå och tolka verbala relationer.

27 av 53 barn genomförde under 4 veckor, alla skoldagar, en 1 minut lång uppvärmning och därefter ett 5 minuter långt Life Kinetik-träningspass.

Det kunde dels visas att den kognitiva förmågan, justerat för effekten av upprepning (1,1%), ökade mycket kraftigt (med 15,3%) och att den motoriska prestationsförmågan (motorisk quotient MQ), även den justerad för effekten av upprepning (1,8%), ökade avsevärt, med 16,6 % . Mycket anmärkningsvärt är att ökningen av koncentrationsfaktorn var ca 77,1%.

Florian Feltes: -”Framför allt gynnades svagare eleverna oproportionerligt av Life Kinetik-träning.”

Jürgen Klopp om Life Kinetik och forskning

Naturligtvis kommer vetenskapen fortsätta att utforska effekterna av Life Kinetik. Dessa resultat är viktiga och nödvändiga, men inte för alla:

När Horst Lutz hade sitt första samtal med Jürgen Klopp (2008), då chefstränare för Borussia Dortmund, fanns inga vetenskapliga undersökningar och när Horst informerade honom om denna omständighet, svarade han:

”Jag behöver inte dem! När jag ser konceptet och de utmärkta metoderna är det helt logiskt att detta aldrig kan skada, utan bara bidra.

Hur mycket vi får ut av det, kommer vi att se, men detta är säkert: vi kommer att ha oerhört roligt och enbart detta är redan bra!

Jürgen Klopp

Tränare Liverpool FC

Läs mera om Life Kinetik för:

Hälsa, friskvård & livskvalitet
Äldre
Idrott
Skola

För vidare läsning om forskning och annan relaterad litteratur, se: